Pulm, suvi 2018. Foto: Gerry Sulp
Sweet Spot Festival 2018. Korraldaja: Sweet Spot Music Festival.
Latitude59 2019 avamine. Korraldaja: Latitude59. Foto: Ahto Sooaru.

Visit Tallinna poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Mida näitab märgis „Siin on turvaline?”

Kleebis aknal ja märgis teenusepakkuja veebil tähendab, et teenusepakkuja on liitunud Tallinna turismiteenuse pakkujate Hea tahte kokkuleppega.

Kokkuleppega ühinedes kinnitab teenusepakkuja, et järgib COVID-19 leviku tõkestamise nõudeid ja pühendub turvalise keskkonna tagamisele nii oma kliendile kui ka töötajatele. Lisainfo: https://www.visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/planeeri/hea-teada/tarbijam%C3%A4rgis-%22siin-on-turvaline%22

 

COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE MEETMED
KULTUURIKATLAS:

“HOOLIME OMA KÜLASTAJATEST!”

 • KULTUURIKATEL JA KULTUURIKATLAS TOIMUVATE SÜNDMUSTE KORRALDAJAD KINNITAVAD, ET KULTUURIKATLAS TOIMUVATEL SÜNDMUSTEL JÄRGITAKSE COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE MEETMEID.
 • MEETMETE JÄRGIMISE TULEMUSENA ON KULTUURIKATLAS TOIMUVATEL SÜNDMUSTEL OSALEMINE KÕIGI OSALEJATE JAOKS TURVALINE.

Oleme kaardistanud peamised tervise- ja ohutusalased meetmed, tegevused ja suunised, millele ürituse korraldaja koos toimumiskoha ja teiste koostööpartneritega peaks tähelepanu pöörama. Suunised sobivad nii kohalike kui rahvusvahelistele ürituste ettevalmistamiseks. Materjali koostades oleme lähtunud Eesti Vabariigi Valitsuse ja EV Terviseameti juhistest ja nõuetest ning tuginenud ka Eesti Konverentsibüroo poolt koostatud „Turvaliste ürituste juhendile“.

Lisaks allpool toodud suunistele tuleb ürituse korraldamisel järgida kindlasti ka valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatud piiranguid ürituste korraldamisele (maksimaalse täituvuse nõuded, hajutamine jne).

Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid on kättesaadavad Riigi Teatajast ja kriis.ee kodulehelt. Kõik olulised üldjuhendid (puhastus, toitlustus, haigestumine viirusesse töökohal jm) leiab Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Ürituse ettevalmistamisel tekkivate lisaküsimuste puhul on võimalik konsulteerida kohaliku omavalitsuse üksuse, Terviseameti ja Kultuurikatlaga.

SUUNISED JA SOOVITUSED TEEMADE KAUPA:

MASKI KANDMINE ÜRITUSEL

Avalikes siseruumides toimuvatel üritustel on soovituslik kanda maski.

Kultuurikatla poolt on tagatud maskide utiliseerimine.

 

PUBLIKU HAJUTAMINE JA FÜÜSILISE KONTAKTIVAJADUSE MINIMEERIMINE

 

Osalejate piirmäära määramisel juhinduge kehtivatest riiklikest piirangutest publiku arvu ja paigutuse osas.

 

 • Korraldajana arvestage võimalusega, et piirangud võivad alati muutuda ning selleks töötage välja varuplaanid (nt tavasündmuse kõrval ka hübriidsündmuse ja virtuaalsündmuse projekt). See annab hiljem võimaluse kiirelt reageerida ja piirangutega kohanduda.
 • Nakkusohu vähendamiseks tuleb lähtuda riiklikult kehtestatud piirangutest ja tagada kõigi osalejate hajutatus kõikide kasutuses olevate sisse- ja väljapääsude juures, sündmusruumides, toitlustus- ja puhkealadel, garderoobi ja tualettide jne juures.
 • Kuna Kultuurikatla sündmuskeskuse ruumid on multifunktsionaalsed st, et enamasti ei ole statsionaarset paigutust, siis palume sündmuse korraldajal eelnevalt läbi mõelda kavandatava ürituse ruumiprogramm ja osalejate liikumisteekonnad. Kaardistage kohad, kuhu võivad tekkida osalejate kogunemise alad (garderoob, toitlustus, registreerimine, tualettidesse liikumine jne) ning mõelge välja lahendused, kuidas suuri kogunemisi vältida (nt vahepauside pikendamine).
 • Sündmuse korraldaja peab Kultuurikatlaga kooskõlastama Kultuurikatlas korraldatava sündmuse ruumiprogammi ja publiku liikumise teekonnad.

 

Määrake osalejatele kindlad nummerdatud või personaliseeritud istekohad, mis tagab osalejate hilisema tuvastusvõimaluse, kui keegi osalejatest peaks haigestuma.

 

 • Soovitame kasutada Kultuurikatla sündmusruumidesse sisenemiseks ja ruumidest väljumiseks kõiki võimalikke sissepääse, mis võimaldavad publikut hajutada (nt Black Box saali sisenemisel kasutage kahte treppi ja ust).
 • Messi- või näitusealal paigutage boksid võimalikult hajutatutult, et vältida külastajate ülemäärast koondumist.
 • Ruumiprogrammis kavandage eraldi ruum, kuhu vajadusel eraldada haigustunnustega osaleja.
 • Külastajate sujuvaks suunamiseks kuvage publikule infot Kultuurikatla sise-TV ekraanidel, kasutades lisaks publikut suunavaid infosilte, piiramisköisi või -poste.

 

Sissepääsukontroll korraldage võimalikult kontaktivabalt, järjekordadeta ning säilitades ohutut distantsi.

 

 • Võimalusel kasutage osalejate registreerimisel digilahendusi. Kui vajate osalejatelt allkirjalehele allkirju, hoolitsege nende turvalise kogumise eest. Võimalusel vältige käestkätte jaotusmaterjalide või reklaamkinkide jagamist (laadige päevakavad, ettekanded internetti, kasutage olemasolevaid digiürituste rakendusi või looge üritusele oma mobiilirakendus, kasutage info edastamiseks elektroonilisi tabloosid või siseraadiot, paigutage materjalid juba varem peasaali konverentsitoolidele).
 • Kultuurikatlas olemasolevatel registreermislettidele on paigaldatud teenindajat osalejatest eraldav kaitseklaas.
 • Minimeerige üritustel sularaha kasutamist.
 • Saalis ringiliikuva mikrofoni asemel kasutage küsimuste esitamiseks nutirakendusi (see annab ühtlasi samaväärse võimaluse diskussioonis osaleda ka delegaatidele virtuaalkanalites).
 • Kui üritusel on riietehoid, tuleb läbi mõelda selle kasutamise kord ja seda nii mehitatud kui ka iseteenindusega lahenduse korral. Võimalusel võiks tekitada juurde 50% rohkem nagikohti, et rõivad oleksid hajutatult paigutatud. Sündmuse korraldaja peab tagama, et Kultuurikatlas toimuvatel üritustel ei tekiks garderoobis järjekordi.
 • Riietehoiu teenindajad peavad Kultuurikatlas toimuvatel üritustel kasutama kaitsekindaid, maski ning pesema või desinfitseerima regulaarselt käsi.
 • Kultuurikatel tagab, et riietehoiu alal on olemas desinfitseerimisvahendid. Korduvkasutatavad garderoobnumbrid desinfitseeritakse pärast igat kasutuskorda.

 

PUBLIKU OHUTUSE TAGAMINE

 

Ürituse korraldaja tagab turvateenistujate või abipersonali olemasolu üritusel piisavas ulatuses, kindlustades ürituse iseloomu ja külastajate arvu silmas pidades võimekuse kontrollida COVID-19 leviku tõkestamise meetmeid.

 

 • Ürituse korraldaja tagab tugipersonali, sh turvateenistujate ja abipersonali esmaste kaitsevahendite korrektse kasutamise (prillid, maskid, kindad).

 

DESINFITSEERIMINE, DESINFITSEERIMISVAHENDITE OLEMASOLU

 

Kultuurikatel tagab desinfitseerimisjaamade ja desinfitseerimisaine olemasolu (kui ei ole kokku lepitud teisiti) ja kättesaadavuse erinevatel publiku liikumistrajektooridel – sissekäikude, treppide, liftide, toitlustusala jne

 

 • Ürituse korraldaja peab tagama osalejate poolse desinfitseerimisnõuete täitmise.
 • Kui Kultuurikatel pakub tehnilist teenust, siis desinfitseerime ka kogu kontaktse esinemistehnika pärast igakordset kasutamist, olgu selleks mikrofon, ühiskasutuses olev arvuti või esitluse slaidipult. Kultuurikatel väldib nende ristkasutuse, ilma vahepealse desinfitseerimiseta.
 • Kui Kultuurikatel ei paku tehnilist teenust, siis peab ürituse korraldaja tagama esinemistehnika nõuetekohase desinfitseerimise ja vältima desinfitseerimata seadmete ristkasutust.

 

RUUMIDE JA PINDADE PUHASTUS

 

Kultuurikatla sündmuskeskuse siseruume puhastatakse igapäevaselt, enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist, pikemate ürituste korral ka neil toimuvate vaheaegade järgselt.

 

 • Kultuurikatel puhastab ja desinfitseerib kõiki külastajatega kokku puutuvaid Kultuurikatlale kuuluvaid pindu. Erilist tähelepanu pöörame pindadele ja esemetele, mida sagedasti kätega puudutatakse, näiteks valgustuslülitid, ukselingid, lukustused, nupud, puldid, kraanid, kõik WC-nupud ja kraanid, garderoobinumbrid, mikrofonid jne.
 • Kultuurikatla sündmuskeskuses on kasutuses ainult sellised prügikastid, mida ei pea käega avama.
 • Lisaks tavapärasele prügikäitlusele on Kultuurikatlas kasutatud maskide jaoks olemas jalaga avatavad kaanega ja vastavalt markeeritud prügikastid

 

ÕHUTAMINE JA VENTILATSIOON

 

Kultuurikatla poolt on tagatud töökorras ja normidele vastav õhuvahetus- ja ventilatsioonisüsteem.

 

 • Hoone ventilatsioonisüsteem töötab hoone kasutamise ajal ning vähemalt kaks tundi enne ja pärast hoone kasutamist maksimaalsel projekteeritud tootlikkusel.
 • Samas ruumis toimuva kahe erineva ürituse vahel peab arvestama vajaliku aja (vähemalt 1 tund) puhastus- ja desinfitseerimistööde ning õhutamise jaoks.

 

KORRALDUSMEESKOND JA TEENINDAV PERSONAL

 

Kultuurikatel vastutab, et Kultuurikatla meeskond sh sündmust teenindav personal on kehtivatest Covid-19 tõkestamise tegevustest ja juhistest teadlikud ning järgivad neid igapäevatöös.

 

 • Kultuurikatel on koolitanud korraldusmeeskonda ürituse Covid-19 tõkestamise meetmete osas ja andnud selged juhised, kuidas ohuolukorras tegutseda. Kultuurikatla meeskonnas on Covid-19 tõkestamise spetsialistid, kes jälgivad, kas ürituse korraldaja täidab Covid-19 tõkestamise nõudeid.
 • Samuti peab Kultuurikatla sündmuskeskuses toimuva ürituse korraldaja vastutama, et korraldatava sündmuse korraldusmeeskond ja teenindav personal on kehtivatest Covid-19 tõkestamise tegevustest ja juhistest teadlikud ning järgivad neid igapäevatöös. Ürituse korraldaja peab ka enda korraldusmeeskonna liikmetest määrama Covid-19 tõkestamise spetsialisti, kes jälgib ürituse viiruse leviku tõkestamise nõuete täitmist.
 • Ürituse korraldajal tuleb kaardistada võimalikud riskid, analüüsida ohutegurid ja mõelda läbi, kuidas kõiki viiruse levikuga seotud riske üritusel maandada ning koostada riskide maandamise tegevusplaan (n ürituse korraldaja peab olema valmis korraldusmeeskonna või ürituse külastaja haigestumiseks). Riskide maandamise tegevus- ja logistikaplaan tuleb kooskõlastada kirjalikult, e-maili teel Kultuurikatla töötajatega.
 • Kultuurikatla töötajad, ürituse korraldusmeeskond ja teenindajad peavad kandma kogu ürituse toimumise vältel isikukaitsevahendeid (nt kaitsemaskid, visiirid, kindad) ja pidama kinni hügieeni- ja ohutusnõuetest.
 • Kultuurikatel tagab isikukaitsevahendid oma töötajatele ning vastutab selle eest, et Kultuurikatla hankepartneritest teenusepakkujaid on teavitatud, et nad tagaks isikukaitsevahendid oma töötajatele (nt koristusteenus).
 • Ürituse korraldaja peab tagama isikukaitsevahendid ürituse korraldustiimi liikmetele ja leppima kokku oma hangitavate teenuste pakkujatega, mil moel on tagatud nende töötajate isikukaitsevahendid (nt toitlustusteenuse pakkuja, tehniline teenus, garderoobiteenus, fotograaf jne) ürituse toimumise ajal.
 • Ürituse korraldaja peab koguma iga korraldusmeeskonna liikme (k.a. vabatahtlikud) ja teenindava personali kontaktandmed (telefoninumber, e-maili aadress), et vajadusel saaks nendega kiirelt ühendust võtta. Kontakteerumisvajadus võib tekkida nii riiklike piirangute kiire muutumise kui ka osalejate haigestumise ja lähikontaktsete väljaselgitamise korral.

 

ESINEJAD

 

 • Välisriikidest pärit üritustel osalejatele ja esinejatele kehtivad samad nõuded kui kõigile Eestisse saabujaile: osaleda võib haigustunnusteta isik ning kui ta on läbinud vajaliku eneseisolatsiooni perioodi või ei ole saabunud riskiriigist.
 • Arvestage esinejate puhul erinevate riskidega, nt. haigestumine, ootamatu eneseisolatsiooni jäämise vajadus, välisesinejate puhul muutuvad reisipiirangud. Looge vajalikud tehnilised lahendused, et esinejad saaksid vajadusel esineda või osaleda paneeldiskussioonides üle telesilla või salvestage võtmeesinemised ette.

 

OSALEJAD JA OSALEJATEGA SUHTLUS

 

a) Osalejate eelregistreerimine ja eelteavitus

 

 • Üritusel (n konverentsil) osalejad soovitame võimalusel registreerida, eelistage elektroonilist eelregistreerimist. Koguge iga osaleja kontaktandmed (telefoninumber, e-maili aadress), et vajadusel saaks osalejatega kiirelt ühendust võtta. Kontakteerumisvajadus võib tekkida nii riiklike piirangute kiire muutumise kui ka ürituse käigus osalejate haigestumise ja lähikontaktsete väljaselgitamise korral.
 • Tutvustage üritusel osalemise eeskirju (nö „Külastaja meelespea“) ja Covid-19 tõkestamise meetmeid juba eelnevalt oma kanalites (ürituse kodulehel, sotsiaalmeedias, pressiteadetes jne) ja eelsuhtluses osalejatega. Haigusnähtudega, halva enesetundega, riskirühma kuuluvatel, COVID-19 positiivse inimesega kokku puutunud või äsja välismaalt saabunud ja seoses sellega piirangute alla määratud isikutel paluge üritusel mitte osaleda.
 • Teavitage osalejaid juba eelnevalt osalemise muutmise ja tühistamise tingimustest seoses COVID-19 leviku tõkestamisega. Jagage infot pääsme vahetamise, osalemisformaadi riskivaba muutmise (nt kohapeal osalemise asemel virtuaalne osalemine), asendamise, (lisakuludeta) tühistamise või tagasiostmise kohta.
 • Andke nii osalejatele kui ka esinejatele juhised, kuidas ürituse toimumispaikades liikuda teistega distantsi hoides ja vastutustundlikult käituda. Soovitage kohale saabuda aegsasti, et vältida järjekordi.
 • Kui osalejatele on määratud kindlad nummerdatud istekohad, teavitage neid sellest juba eelnevalt.
 • Kui soovite, et osalejad kannaksid kaelakaarte (rinnasilte), võimalusel saatke kujundatud kaelakaart igale osalejale juba varem e-mailiga ja paluge see välja printida ning kaasa võtta.
 • Rõhutage, et riiklikud piirangud ürituste korraldamisel võivad kiirelt muutuda, mistõttu võib korraldaja teha viimasel hetkel muudatusi nii ürituse korralduses kui programmis.
 • Soovitage laadida alla ja kasutada mobiilirakendust HOIA.

 

b) Nõuded välisriikidest pärit osalejatele

 

 • Välisriikidest pärit üritustel osalejatele ja esinejatele kehtivad samad nõuded kui kõigile välismaalt Eestisse saabujaile: osaleda võib haigustunnusteta külastaja ning kui ta on läbinud vajaliku eneseisolatsiooni või ei ole saabunud riskiriigist;
 • Rahvusvahelise ürituse puhul hoolitsege selle eest, et osalemistingimused, ürituse Covid19 leviku tõkestamise meetmed ning Külastaja meelespea on varakult kättesaadavad ka välisosalejaile.

 

c) Osalejate kohapealne informeerimine:

 

 • Üritusel osalejaid tuleb osalemise tingimustest teavitada ka ürituse alale sisenedes. Infot saab edastada nii tekstina, fuajee aladel kõlaritest, digilahendustena ekraanidel või muude ürituse digirakenduste kaudu. Paluge päevajuhil / ürituse moderaatoril reegleid kohe ürituse alguses osalejaile meenutada
 • Pauside ja ürituse lõppedes soovitage osalejatel lahkuda hajutatult.
 • Soovitage üritusel osalejail veelkord laadida alla mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sellest, kui on oldud lähikontaktis nakatunuga ja annab esimesed suunised edasi tegutsemiseks. Informeerige osalejaid, kuhu nad peaksid ürituse ajal pöörduma küsimuste ja ka ootamatute tervisemurede korral.
 • Informeerige osalejaid, kuhu nad peaksid ürituse ajal pöörduma küsimuste ja ka ootamatute tervisemurede korral.

 

TOITLUSTUSE KORRALDAMINE

 

Kultuurikatlas sündmust korraldades võib korraldaja kaasata endale sobivaima toitlustusteenuse pakkuja. Veenduge eelnevalt, et ürituse toitlustuspartner tagab vastutustundliku toitlustusteenuse ja teeninduse osutamise, lähtudes EV Terviseameti ja Veterinaarameti kehtivast korrast ja korraldustest.

 

 • Konverentside puhul suunake toitlustuspausid konverentsiruumist välja, et anda võimalus konverentsruumi õhutamiseks.
 • Hajutage toitlustusala suuremale pinnale, et jätta osalejate vahele piisavalt ruumi.
 • Pakkuge kontaktivaba toitlustust. Eelistage personaalseid eelpakendatud toiduportsjoneid. Pakendage ka vajalikud toidunõud igale osalejale ühekordselt. See vähendab nii ristsaastumise võimalust kui järjekorras seismise aega. Pakendage võimalikult keskkonnasäästlikult (biolagunevad materjalid).
 • Vältige järjekordade tekkimist, lisage tavapärasest rohkem lette ja väljastuspunkte.
 • Jookige serveerimisel eelistage ühiste vee- ja mahlakannude asemel pudeldatud tooteid.
 • Kohvi, tee, kohvikoore valab välja teenindaja, et vältida kannude ristkasutust.
 • Soovitav on lauda teenindamisega toitlustus – igale osalejale on oma istekoht, toidud toob lauda teenindaja või on laudadel valmis ühekordsete portsjonitena. See lahendus vähendab oluliselt klientide kokkupuuteid erinevate teenindajate ja külastajatega. Arvestage rohkem laudu ja vähem külalisi ühes lauas. Määrake istumiskohad juba varem.
 • Buffet –stiilis toidu serveerimisel kasutage personaalset teenindust, kus toidud tõstab külalistele taldrikule teenindaja. Niiviisi väldite, et iga külaline kasutab samu tõstevahendeid.
 • Käte desinfitseerimisvahendid või kätepesuvõimalus peavad olema ka toitlustusalal.
 • Teenindajad peavad kandma isikukaitsevahendeid (kaitsemaskid, kindad, visiirid jne), kui on riiklikud regulatsioonid või Kultuurikatel on sündmuse korraldajale, lähtuvalt Covid-19 leviku ohutasemest kehtestanud maski kandmise kohustuse.
 • Suvisel perioodil saab Kultuurikatlas toimuvatel sündmustel toitlustust hajutada ka õuealadele (sisehoovid).

 

TÄIENDAVAD VÕIMALUSED, MIS VÄHENDAVAD COVID-19 RISKE

 

 • Kohapealne või QR koodiga eelnev kiirtestimine;
 • Vaktsineerimistõendi nõue (ajal, kui Covid-19 vaktsiin on juba kõigile vabalt kättesaadav).

 

Samuti:

 

 • Terviseankeetide täitmine külastajate poolt (nn „health questionnaire“), täidetakse kas enne üritust või igal ürituse päeval mobiilirakenduse vahendusel;
 • Osalejate saabumise hajutamine erinevatele aegadele;
 • Osalejate paiknemise planeerimine väiksemates gruppides n-ö erinevates tsoonides publikualal (vastava märgistusega piletil või kutsel). Ürituse korraldaja tagab, et erinevates tsoonides viibivad osalejad ei kontakteeruks omavahel (pakkudes neile ka eraldi toitlustusala, muid teenuseid);
 • Meditsiinipersonal kohapeal kogu ürituse vältel;
 • Külalistele „Esmaabi komplekti“ jagamine saabumisel: kaitsemask + käte desinfitseerimisvahend + desinfitseerivad salvrätid;
 • Kehatemperatuuri mõõtmine toimumiskohta sisenedes;
 • Värvikoodidega osalejate eristamine (erinevat värvi randmepaelad neile, kes soovivad
  teistega suhelda, kes mitte).