fbpx

Uudised

Kandideerimiskutse 2017. aasta NICE’i auhinnale. Euroopa kultuuri ja loometegevuse innovatsiooniauhind.

Kandideerimisavalduse vorm on saadaval leheküljel www.e-c-c-e.com 14. maini (tähtaeg pikendatud!).

Dortmundis asuva Euroopa loomemajanduse keskuse (European Centre for Creative Economy, ecce) juhtimisel pani Euroopa kultuuri ja loometegevuse võrgustikule (Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe, NICE) 2013. aastal aluse konsortsium, mis koosneb 10 riigi 15 linnast, ülikoolidest, agentuuridest ja loovisikutest ning mis praegu ühendab 25 partnerit 15 riigist. Tegemist on mittetulundusorganisatsiooniga, mille on asutanud Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaa perekonna-, laste-, noorte-, kultuuri- ja spordiministeerium.

Igal aastal väljaantavat NICE’i auhinda rahastab Nordrhein-Westfaleni liidumaa majandus-, energia- ja tööstusministeerium ning selle eesmärk on ergutada uuendusmeelsust kultuuri- ja loomevaldkonnas, eriti sellist, mis mõjutab laiemalt majandust ning ühiskonda.

Võitjad valib välja sõltumatu žürii. 2017. aasta žüriisse kuuluvad:

 • Anne Stenros – Helsingi linna disainijuht (peakohtunik), Soome;
 • Pieter Aarts – ContentKings Rotterdam; organisatsiooni Design Management Network juhatuse liige, Holland;
 • Gilles Rougon, WDO (World Design Organization) direktorite nõukogu liige aastatel 2015–2017, Pariis, Prantsusmaa;
 • Miriam van de Lubbe, stuudio van Eijk & van de Lubbe, Holland;
 • Markus Wild – WILD Design Shanghai/Gelsenkirchen, Saksamaa.

Rohkem teavet kogu võrgustiku ja auhindade kohta leiate aadressil www.nice-europe.eu.

2017. aasta NICE’i auhindade teema

Kaasava maailma loomine – üleskutse ümberkujundavate uuendusettepanekute esitamiseks

Üleilmastumine ja digiteerimine on olnud väljendus- ja vahetusvabaduse, kultuurilise mitmekesisuse ning kultuuridevahelise sallivuse edendajad. Strateegiad, mis on välja töötatud avatud, üleilmse ja digitaalse kõiki kaasava ühiskonna visandamiseks, hõlmavad üha enesestmõistetavamalt ka tsiviilõiguste, osaluse ja sotsiaalse kaasatuse põhimõtteid.

Ideaaljuhul peaksid inimkesksed väärtused kajastuma ka avatud majanduses – õiglane kaubandus toob kasu kogu inimkonnale nii üksikisiku kui ka kogukonna tasandil. Väärtuspõhine ühiskond peab väljenduma majandustegevuses osalejates, kes tuginevad oma otsustes säästvuse ja sotsiaalse vastutuse alustele. Euroopa Komisjon on selgitanud seda järgmiselt:

„Selle eesmärk on tagada, et keskkonnad, tooted, teenused ja kokkupuutepunktid toimivad ühtmoodi igas vanuses ning erinevate võimetega inimeste jaoks eri olukordades ja tingimustes.“

Tänapäeval põrkub ettekujutus nüüdisaegsest ühiskonnast eri nähtusi hõlmavate probleemidega, mis ajavad inimesi segadusse: digitaalse ümberkujundamise enneolematu kiiruse tõttu tunnevad inimesed pigem seda, kuidas parem elu muutub neile üha raskemini kättesaadavaks; riikidevahelise rände suuruses ja arengus nähakse proovikivi kaitsva eesmärgiga loodud sotsiaalsete süsteemide stabiilsusele ja turvalisusele; kultuurilise mitmekesisuse erinevus varasemast korrast külvab kahtlusi erinevuste avastamise väärtuslikkuse kohta. Varem enesestmõistetavaks peetud õnneotsingute alused on nüüdseks kahtluse alla seatud.

Meie usume, et kultuuri- ja loomevaldkonna huvirühmad – kunstnikud, kultuuri- ja loomemajanduse ettevõtjad ning firmad, avalikud asutused, muude ametite esindajad ning teadlased – mängivad parema ühiskonna kujundamisel ülitähtsat rolli. Seega kutsume 2017. aasta NICE’i auhinna raames kultuuri- ja loomevaldkonnas tegutsevaid üksikisikuid, meeskondi ning organisatsioone esitama ootamatuid ja katselisi lahendusi kaasava ühiskonna kujundamiseks tänapäeva kiires maailmas, mida iseloomustab digitaalne ja üleilmne lõhestumine. Erilist tähelepanu (muu hulgas) pööratakse seejuures inimkesksele kujundusele, kodanikuosalusele ja/või kodanike koosloomele ning ümberkujundavale sotsiaalsele uuenduslikkusele.

Alltoodud ülevaade olemasolevatest projektidest on mõeldud näitlikustama kandideerimiseks sobivate väljatoodud probleemide ja neile pakutud lahenduste ulatust.

Probleem. Ülerahvastatus, liiga palju autosid, metsatulekahjud, laastavad tormid ja üleujutused, toidupuudus ning haigused kuuluvad tegurite hulka, mis kujundavad meie linnu ümber. Kui linnaelanikud ei saa kaasa rääkida oluliste taristuinvesteeringute tegemisel, mille tulemused jäävad nende elu mõjutama lausa aastakümneteks, võivad nad end oma kodukohas tõrjutuna tunda ning see võib teinekord viia linna kehtestatud strateegiate ning isegi seaduse eiramiseni. Sama kehtib uute rohelise energia ehitusobjektide, transpordiobjektide ning mitmeti kasutatavate töö-, elu- ja vaba aja pindade ehitamise kohta. Kuidas luua uusi kodanikuosaluse ja koosloome lahendusi, et toetada kaasatust linnas?

Lahendused: www.rebuildbydesign.orgwww.newtactics.orgwww.hel.fi/www/Helsinki/en/administration/participate/channels/

Probleem. Rändeprotsessi tulemusena muutub varem kaasatud isik tõrjutud isikuks, olenemata kultuurist või rahvusest. Kui rändamisest on saanud uus norm, tuleb välja töötada väärtused ja vahendid, mis võimaldaksid tõrjutusest kiiremini üle saada. Kui noortele tutvustatakse avatuse, empaatia ja avastamisjulguse põhimõtteid sageli lapselikul ja naiivsel moel, siis kuidas (taas)õpetada neidsamu põhimõtteid täiskasvanutele või eakamatele inimestele? Kas siduda need väärtused nüüdisaegsete internetimängudega, ilma et need muutuksid ülemäära pedagoogiliseks ja õpetlikuks? Mil viisil tuleks haridus ümber mõtestada, et kaasata eri kultuuridest ning erineva taustaga inimesi tänapäeva ühiskonda kõikvõimalikel formaalsetel ja informaalsetel tasanditel.

Lahendus: www.themachinetobeanother.org

Probleem. Internetis ja sotsiaalmeedias suhtlemine suurendab inimeste kaasatust. Tehnoloogilise taiplikkuse ja avaliku arvamuse üha suurenev polariseeritus tekitavad aga muret selle üle, et veebisuhtlus võib toimida ka kogukondi lõhestavalt ning sotsiaalset sidusust hoopis lammutada. Digitaalne suhtlemine võib tekitada vahetut hirmu (füüsiliselt) kaugel asuvate poliitiliste konfliktide või loodusõnnetuste ees ning vähendada inimeste valmidust pidada kultuuridevahelist dialoogi. Kuidas luua avatud ja digiteabele tuginev maailm, toetamata seejuures tagasilööke ja eelarvamusi?

Lahendus: www.musicianswithoutborders.org or europeanjournalists.org/mediaagainsthate/www.newtactics.org

NICE’i auhinnale oodatakse kandideerima projekte kõikidelt elualadelt, eeldusel et nende eestvedajad on kultuuri- ja loomevaldkonnas tegevad huvirühmad. Kandideerida võivad kaasava ühiskonna projektid järgmistes valdkondades:

 • digitehnoloogia;
 • tervis(hoid);
 • haridus;
 • toit ja toitumine;
 • mobiilsus;
 • energia;
 • pärand ja kultuur;
 • keskkond ja kliima;
 • muu – eeltoodud valdkondade loetelu ei ole ammendav. Ootame ettepanekuid ja soovitusi eri valdkondadest ja teemade ringist.

Kes võivad kandideerida?

NICE’i auhinnale võivad kandideerida:

 • kultuuri- ja loomevaldkonnas tegutsevad üksikisikud ning ettevõtjad, nt disainerid, arhitektid, filmitegijad ja etenduskunstnikud, samuti kujutava kunsti ning videokunstiga tegelejad;
 • organisatsioonid, nagu tulundus- ja mittetulundusettevõtted ja avalikud asutused või agentuurid, mittetulunduslikud sihtasutused või algatused ning samuti uurimisasutused kultuuri- ja loomevaldkondades;
 • koostööpõhised meeskonnad ja võrgustikud (ka ilma ühise juriidilise isikuta);
 • varem NICE’i auhinnale kandideerinud isikud võivad uuesti kandideerida, kui nende projekti ei ole juba varem sama auhinna saamiseks esitatud.

 

Kandidaadid peavad tegutsema ühes ELi 28 liikmesriigis (EL 28), Euroopa Liidu kandidaatriigis või potentsiaalses kandidaatriigis, milleks 2017. aasta seisuga on Albaania, Montenegro, Serbia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Türgi ning Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovo. Vt: europa.eu/european-union/about-eu/countries_en.

Kui avaldus jõuab esialgsete kandidaatide nimekirja, vastutab edasi pääsenud kandidaat ise NICE’i auhinnaga seotud üritustel osalemise eest (žürii intervjuud, NICE’i auhinna tippjuhtide õhtusöök, konverents „Forum d’Avignon Ruhr“ ja selle kohtumisüritus) 6.–7. septembril Essenis.

Kümne parima projekti hulka pääsenud projekti ühe esindaja reisikulud on võimalik osaliselt katta konverentsil „Forum d’Avignon Ruhr“ osalejana. Ecce broneerib ja tasub ühe hotellitoa maksumuse perioodiks 5.–7. september.

Eelistatud on valdkonnaüleste meeskondade lahendused, milles pakutakse ümberkujundavaid uuendusi.

NB! See kutse on suunatud kandideerijatele kogu Euroopas. Kandidaatidel, kes elavad viisat nõudvates riikides, palutakse kohe pärast esialgsete kandidaatide nimistusse arvamist iseseisvalt (omal kulul) viisat taotlema asuda.

Milliste projektidega võib kandideerida?

Esitatud tööd võivad olla:

 • ühekordsed projektid, mille algus-/korraldamisaeg jääb vahemikku 01.01.2014–31.12.2016;
 • strateegiad ja muud uuenduslikud tegevused, mille algusaeg jääb vahemikku 01.01.2014–31.12.2016.

Projektid peavad toimuma ELi territooriumil (28 liikmesmaad) või ELi kandidaatriigis või potentsiaalses kandidaatriigis – vt europa.eu/european-union/about-eu/countries_en.

Osalemiseks palutakse kandideerijatel lisada oma avaldusele lühike tutvustav video (kuni 2 min), mis avab projekti ja/või ideed. Tegu võib olla nii varem loodud (vajaduse korral ümber monteeritud) kui ka uue videoga.

Film peab olema:

a) ingliskeelne või varustatud arusaadavate ingliskeelsete subtiitritega;

b) sisaldama alguses teavet projekti pealkirja ning esitatud projekti/strateegia/tegevuse kandideerija / avalduse esitaja, linna, rahvuse, toimumisaastate kohta;

c) sisaldama lõputiitreid kogu teabega.

Esitades video veebilingi, lubab avalduse esitaja eccel selle video avaldada, seda vaadata ja hinnata koos ecce nimetatud žüriiga.

Video peab sobima a) projekti tutvustamiseks publikule NICE’i auhinnatseremoonial; b) veebilehel www.e-c-c-e.com avaldamiseks.

Filmi resolutsioon peab olema 1080 pikslit ja formaat kas mp4, avi või mov.

Kandideerimine: avalduse esitamine internetis

Internetis olev avaldusvorm tuleb täita inglise keeles. Avaldusele saab lisada täiendavaid materjale PDF- ja JPEG-vormingus. Pidage kinni vormil toodud juhistest. Vastu võetakse vaid nõuetekohaselt ja täielikult täidetud avaldused.

Avalduse esitamine ja valikuprotseduur: tähtajad.

Kõikide avalduste internetis esitamise tähtaeg on 14. mai 2017.

2017. aasta NICE’i kandidaatide hulka valitakse kuni kümme projekti, mis moodustavad kandidaatide esialgse valiku ning mida tutvustatakse NICE’i tippjuhtide õhtusöögil ja auhinnatseremoonial.

Žürii esialgne kandidaatide valik avalikustatakse hiljemalt 3. juulil 2017.

6. septembril vahemikus kella 10–02 intervjueerib žürii Essenis Saksamaal kõiki kandidaate ja valib esialgsest nimekirjast võitjad välja.

Sama päeva õhtul kell kuus toimub Esseni Filharmoonias (kontserdisaalis) NICE’i auhinna tippjuhtide õhtusöök ja auhinnatseremoonia, mida korraldab ning juhib Nordrhein-Westfaleni liidumaa majandus-, energia- ja tööstusminister.

NICE’i auhinna võitjad

 • Auhinnafondi suurus on 20 000 eurot ning see jagatakse võitjate vahel olenevalt nende kohast ja žürii otsusest.
 • Kõik võitjad kutsutakse erilisele kohtumisele NICE’i auhinna rahastajatega, kelleks on Nordrhein-Westfaleni liidumaa majandus-, energia- ja tööstusministri ning Esseni, Bochumi, Dortmundi ja Gelsenkircheni linna esindajad. Sellel kohtumisel saavad kõik võitjad võimaluse luua uusi kasulikke sidemeid ning leida rahastust tulevastele projektidele.

NICE’i auhinnale kandideerijad

 • Kandideerijad osalevad 6. septembril toimuval NICE’i auhinna tippjuhtide õhtusöögil koos tööstusliidrite ning ärijuhtidega Nordrhein-Westfalenist ja mujalt, mis võimaldab luua uusi kontakte ja leida koostööpartnereid.
 • Kandideerijad saavad osaleda iga-aastasel rahvusvahelisel kultuuri- ja loomevaldkonna ning kultuuripoliitika suundade konverentsil „Forum d’Avignon Ruhr“, mis toimub 7. septembril Essenis.
 • Kandideerijad saavad oma infolaua konverentsi „Forum d’Avignon Ruhr“ kohtumisel, kus osaleb umbkaudu 200 kultuuri- ja loomevaldkonna poliitikakujundajat ning huvirühma kogu Euroopast. Iga infolaud hõlmab kahele inimesele mõeldud lauda ja esitatud projekti tutvustamiseks mõeldud plakatit mõõtmetega 100 × 150 cm.
 • Teavitus: kõik esmase valiku läbinud projektid avaldatakse sotsiaalmeedias ja veebilehel www.e-c-c-e.com.