Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Vastutav töötleja

SA Tallinna Kultuurikatel
Registrikood: 90009424
Juriidiline aadress: Põhja pst 27a, Tallinn 10415
Telefoninumber: 56 2011 15
E-post: info@kultuurikatel.ee

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks, et talle teenust osutada, või probleemide lahendamiseks. Me ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 ehk isikuandmete kaitse üldmääruses (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR) defineeritud isikuandmete eriliike.

Terminid

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või nutiseadmesse, kui meie veebilehte kasutate. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et te ei pea seda lehte järgmine kord kasutades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ja millisel eesmärgil me kogume?

SA Tallinna Kultuurikatel kogub järgmisi andmeid:

 • nimi,
 • aadress,
 • telefoninumber,
 • meiliaadress,
 • firma nimi.

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgmisi isikuandmeid: teie nimi ja e-posti aadress. Päringuid on võimalik esitada, täites asjakohase kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@kultuurikatel.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotluse (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede kasutamisel kogutakse kasutaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga ning kasutamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalnimetatud andmeid kogume automatiseeritud tööriista Google Analytics abil. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu siin on kirjeldatud.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks küpsiseid. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook), et:

 • identifitseerida uusi ja endisi kliente;
 • jätta meelde teie eelistused, nagu keel, värvikontrastid või kirjasuurus;
 • jätta meelde, kas olete või ei ole nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel;
 • koguda lehe kasutamise kohta usaldusväärset teavet, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele, ja teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid parandab lehitsemiskogemust. Soovi korral võite alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid soovitud viisil töötada.

Arvestage, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenuseosutajalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata teie isiku tuvastamiseks ja kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks, kui eespool kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • teenuste ja informatsiooni toimetamiseks;
 • esitatud päringutega seotud suhtluseks;
 • valikute ja õiguste teostamise tagamiseks.


Isikuandmete jagamine

Võime teha teie isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, kes osutavad meie äritegevust toetavaid teenuseid, nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenuseosutajate valikul jälgime, et teenuseosutaja asuks Euroopa Majanduspiirkonnas.

Jagame teie isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja esitada vastuväiteid enda kohta käivate isikuandmete töötlemisele.
Kui leiate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta ühendust vastutava töötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelevalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui soovite olla n-ö unustatud, palume teil sellest meile teada anda, kirjutades aadressile info@kultuurikatel.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.